Στον αιώνα που διανύουμε η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς μορφή φέρνοντας στην επιφάνεια νέα εκπαιδευτικά “όπλα” ολοένα και αποτελεσματικότερα για την εκπαίδευση των ανθρώπων και κυρίως των ενηλίκων. Ένα από τα πιο διαδεδομένα και σύγχρονα όπλα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι τα γνωστά σε όλους μας σεμινάρια. Η φύση των σεμιναρίων είναι να εφοδιάζουν τον εκπαιδευόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα με αρκετές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ίδιος, αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους υπολοίπους. Πολλές φορές, θα τύχει να δείτε δίπλα από τη λέξη “σεμινάριο” άλλες συνοδευτικές λέξεις, όπως βιωματικό, πρακτικό, θεωρητικό, κλπ. Αυτές οι λέξεις συνήθως χαρακτηρίζουν το είδος της διδασκαλίας που ακολουθεί το εκάστοτε σεμινάριο (πχ. προσέγγιση μέσα από τη διαδικασία 4 σταδίων, προσέγγιση μέσα από τη διαδικασία της κυκλικής εκπαίδευσης, διαδραστική προσέγγιση και άλλες μορφές εκπαιδευτικών προτύπων όπως ορίζονται άλλοτε από πανεπιστήμια διεθνώς αναγνωρισμένα και άλλοτε από Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Οργανισμούς που αφομοιώνουν κάποιου είδους εκπαιδευτική τεχνική για τα σεμινάριά τους).

Πυραμίδα εκπαίδευσης

Η ανατομία ενός σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα συνένωσης πολλών πραγμάτων που η ραχοκοκαλιά του αποτελείται από:

  1. Ορισμό εκπαιδευτικών στόχων
  2. Επιλογή διδακτικής μεθόδου
  3. Ορισμό διδακτικής ύλης (αναγνωρισμένης από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα)
  4. Επιλογή εκπαιδευτών (προσόντα και διδακτική επάρκεια)
  5. Σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευομένου
  6. Σύστημα αξιολόγησης σεμιναρίου
  7. Μέθοδο ανάλυσης στοιχείων εκπαιδευομένων – σεμιναρίου
  8. Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευομένων

Μια πιο κοντινή ματιά..

Ο ορισμός εκπαιδευτικών στόχων είναι η αρχή όλων για τη δημιουργία ενός σωστού και δομημένου σεμιναρίου. Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει πάντα να ορίζει εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε ένα από τα σεμινάριά του και μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων να είναι σε θέση να αξιολογεί εάν αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή όχι.

Η επιλογή της διδακτικής μεθόδου είναι και αυτή με τη σειρά της μια πολύ σημαντική απόφαση για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων ενός σεμιναρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός φορέας πρέπει να αξιολογήσει τις ώρες που έχει στη διάθεσή του, το εκπαιδευτικό υλικό, την ηλικιακή ομάδα που θα απευθύνεται το σεμινάριο, το “backround” των εκπαιδευομένων και τον χώρο διεξαγωγής για να καταλήξει στη σωστή μέθοδο διδασκαλίας.

Η διδακτική ύλη πρέπει να είναι ενήμερη με τα τελευταία δεδομένα στον χώρο, αναγνωρισμένη από κάποιο πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση ή από κάποιον διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα και τέλος να είναι πάνω στο στοιχείο των εκπαιδευτικών στόχων.

H επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται με κριτήρια, όπως είναι τα εκπαιδευτικά τους προσόντα (εκπαιδευτική επάρκεια ενηλίκων), την εξοικείωσή τους με την εκάστοτε διδακτική μέθοδο και τέλος, με την επιστημονική τους κατάρτιση επί της διδακτέας ύλης του σεμιναρίου.

Το σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευομένου πρέπει να είναι μια φόρμουλα, η οποία με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν οριστεί εξ’αρχής να μπορεί να είναι σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο του εκπαιδευόμενου πριν την ένταξή του στο σεμινάριο, αλλά και την αξιολόγησή του μετά το πέρας αυτού τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική του κατάρτιση επί της διδακτέας ύλης.

Το σύστημα αξιολόγησης σεμιναρίου πρέπει να είναι και αυτό με τη σειρά του μια φόρμουλα, όπου θα μπορεί να δίνει στον διευθυντή του σεμιναρίου ένα σωστό “Feedback” για την αποτελεσματικότητα, τη ροή, τους εκπαιδευτές, τα διαλείμματα, αλλά και το επίπεδο της διδασκαλίας του εκάστοτε σεμιναρίου.

Η μέθοδος ανάλυσης στοιχείων ενός σεμιναρίου, είναι συνήθως μια κοινά αποδεκτή και διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος (πχ. SWOT Analysis) από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό φορέα, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τα στοιχεία των σεμιναρίων προς όφελος της βελτίωσης των εκπαιδευτικών του παροχών προς τους εκπαιδευόμενους.

Η βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας που χορηγείται στον εκάστοτε  εκπαιδευόμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από μερικές “standar” δομές και πληροφορίες, όπως είναι το ονοματεπώνυμό του, ο τίτλος του σεμιναρίου, η ημερομηνία διεξαγωγής του, οι εκπαιδευτικές ώρες, οι εκπαιδευτικές ενότητες και τέλος, να φέρει την υπογραφή του διευθυντή και του επιστημονικά υπεύθυνου του σεμιναρίου.

Meducation, GR – all rights reserved © (2014)