Υγειονομικός Σχεδιασμός και Συλλογή Πληροφοριών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Υγειονομικός Σχεδιασμός και Συλλογή Πληροφοριών – Medical Planning and Gathering Information) αφορά την εκπόνηση υγειονομικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης μετά από συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο κατευθύνσεων τακτικό περιβάλλον και εμπορικό περιβάλλον. Απευθύνεται σε διευθυντές ασφαλείας, στελέχη ασφαλείας και αξιωματικούς σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνδυάζονται διδακτικές μέθοδοι εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, εργασίες επάνω σε συγκεκριμένα θέματα και δια’ ζώσης παρουσία. Οι εκπαιδευτές προέρχονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον και τον κλάδο της υγείας με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις στον τομέα αυτόν.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Η δομή του υγειονομικού σχεδιασμού
2. Ανάλυση και αξιολόγηση του ρίσκου
3. Συλλογή πληροφοριών από ανοικτές πηγές
4. Συλλογή πληροφοριών με λοιπές μεθόδους
5. Μεθοδολογία ανάλυσης πληροφοριών
6. Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων
7. Οικονομοτεχνικές μελέτες ALARP και ALARA
8. Εισαγωγή στα M.E.R.P.P.P.’s
9. Συστήματα ελέγχου και ανατροφοδότησης
10. Παρουσίαση υγειονομικού σχεδιασμού (ISO)

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Διευθυντές ασφαλείας και σε αξ/κούς σ/των ασφαλείας και εν/ν δυνάμεων
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής και εργασίες
Προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Τηλεκατάρτιση, εργασίες και σταθμοί εργασίας
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 – 1:6
Διάρκεια: 50 κανονικές ώρες (τηλεκατάρτιση, εργασία, δια’ ζώσης)
Κόστος: 300€ /άτομο
Έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος