Τα δίγλωσσα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον εκπαιδευτικό μας οργανισμός έχουν χρονική διάρκεια τα 3 έτη. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού παύει να ισχύει η πιστοποίηση και ο ενδιαφερόμενος καλείται να επανεκπαιδευτεί.