Α. Διάρκεια πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τη Meducation 

Η χρονική διάρκεια των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον εκπαιδευτικό μας φορέα είναι επ’ αόριστον, καθώς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα προϊόν που λήγει. Συστήνουμε πάντα την εκ νέου πιστοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε ο εκάστοτε ανανήπτης να ενημερωθεί για τα τελευταία δεδομένα, καθώς η επιστήμη της διάσωσης ανανεώνει τα πρωτόκολλά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός δύναται να παρέχει ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις άλλων διεθνών φορέων, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξεως όπως αυτές ορίστηκαν από τον εκάστοτε φορέα. Σε περίπτωση που η πιστοποίηση που λάβατε από άλλον διεθνή φορέα δια μέσου της Meducation λήξει, τότε αναζητήστε πληροφορίες στην παράγραφο Β που περιγράφεται παρακάτω.

Β. Περίπτωση λήξεως του πιστοποιητικού από τον φορέα έκδοσης

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό σας φέρει ημερομηνία λήξεως από τον φορέα που το εξέδωσε, μετά το πέρας αυτής, η επανέκδοση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αυτόματα. Θα χρειαστεί η εκ νέου πιστοποίησή σας.

Γ. Περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού 

Σε περίπτωση που απωλέσετε το πιστοποιητικό που λάβατε από τον οργανισμό μας, η επανέκδοση αυτού δύναται να πραγματοποιηθεί με το αντίστοιχο κόστος των 10€ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής με courier.