Meducation – Πολιτική και κανονισμοί2024-07-19T14:47:37+03:00

Κανονισμοί εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πολιτική Ακυρώσεων2024-03-19T16:53:25+02:00

Πολιτική Ακύρωσης 

Η ακύρωση της συμμετοχής σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε ηθελημένη, είτε ξαφνική, είτε εξαναγκαστική, είτε για λόγους υγείας. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρακτικές που ακολουθούμε στις ακυρώσεις.

Α. Ακύρωση συμμετοχής μετά από πλήρη εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε είτε να μεταφέρουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντική εκπαίδευση είτε να σας επιστραφεί το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη θέση συμμετοχής σας. Προσοχή, δεν ισχύει για όλες μας τις εκπαιδεύσεις. Η πρόσκληση κάθε προγράμματος ενημερώνει κατάλληλα για τους κανονισμούς που ισχύουν.

Β. Ακύρωση συμμετοχής μετά από μερική εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

α) Μεταφορά δικαιώματος συμμετοχής σε μελλοντική εκπαίδευση

β) Παρακράτηση προκαταβολής (όπως αυτή έχει οριστεί για το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα) εφόσον δεν ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία (περίπτωση α) καθώς το ποσό αυτό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη θέση συμμετοχής σας.

Γ. Τελικός μειωμένος αριθμός συμμετεχόντων σε ομαδικές εγγραφές και εταιρικά προγράμματα

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή και περισσοτέρων ατόμων στην εκπαίδευση για οποιονδήποτε λόγο, το κατ’ ελάχιστο δικαίωμα συμμετοχής που θα χρεωθεί ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους κατά άτομο, καθώς τα χρήματα αυτά καλύπτουν ανελαστικά έξοδα της εκπαίδευσης.

Δ. Επιστροφή χρημάτων 

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός κληθεί να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, η διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας αυτής (επιστροφή χρημάτων) ανέρχεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της αίτησης επιστροφής και όχι από την ημέρα κατάθεσης αυτής.

Διάρκεια και Επανέκδοση Πιστοποίησης2024-07-19T14:17:02+03:00

Α. Ισχύς πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τη Meducation 

Η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον εκπαιδευτικό μας φορέα είναι τα τρία (3) έτη, αφενός γιατί η επιστήμη της διάσωσης ανανεώνει τα πρωτόκολλά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αφετέρου διότι η ικανότητα της ορθής άσκησης των πρακτικών δεξιοτήτων φθίνει σημαντικά κατά το διάστημα αυτό.

Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός δύναται να παρέχει ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις άλλων διεθνών φορέων, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξεως όπως αυτές ορίστηκαν από τον εκάστοτε φορέα. Σε περίπτωση που η πιστοποίηση που λάβατε από άλλον διεθνή φορέα δια μέσου της Meducation λήξει, τότε αναζητήστε πληροφορίες στην παράγραφο Β που περιγράφεται παρακάτω.

Β. Περίπτωση λήξεως του πιστοποιητικού από τον φορέα έκδοσης

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό σας φέρει ημερομηνία λήξεως από τον φορέα που το εξέδωσε, μετά το πέρας αυτής, η επανέκδοση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί αυτόματα. Θα χρειαστεί η εκ νέου πιστοποίησή σας.

Γ. Περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού 

Σε περίπτωση που απωλέσετε το πιστοποιητικό που λάβατε από τον οργανισμό μας, η επανέκδοση αυτού δύναται να πραγματοποιηθεί με το αντίστοιχο κόστος των 10€ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής με courier.

Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων2024-07-19T14:41:50+03:00

1. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι πλήρως:

 • εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • εναρμονισμένα με τη Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική (EBM)
 • εναρμονισμένα με τα τελευταία διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα
 • πιστοποιημένα κατά ELOT EN ISO 21001:2021 & 29993:2018 (Ε.ΣΥ.Δ.)

2. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εποπτεύονται πάντοτε από τον ιατρικό μας διευθυντή

3. Στην ενημέρωση που παρέχουμε πριν από κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων καθώς και για τη διαδικασία της πιστοποίησης

4. Παρέχουμε πιστοποίηση σε δύο γλώσσες (GR-GB) ή (GR και χώρα της επιλογής σας)

5. Εάν κάποιος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για διάστημα παραπάνω των 30 λεπτών δε θα μπορέσει να εκδοθεί πιστοποίηση επάρκειας αλλά βεβαίωση παρακολούθησης

6. Σε κάθε μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα η εκπαιδευτική μας ομάδα διαθέτει σακίδιο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, απινιδωτή/μόνιτορ, φιάλη Ο2, καθώς και φάρμακα αναζωογόνησης

7. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς ή χρήσης υβριστικών λέξεων από εκπαιδευόμενο, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει το συμμετέχοντα από την εκπαίδευση χωρίς αξίωση αποζημίωσης

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)2024-03-19T16:37:33+02:00

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Γενικά

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από τη Meducation (εφεξής «εμείς» και «εμάς»), με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Α. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Μπορείτε να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε με το γραφείο μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας: Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου, για παράδειγμα, όταν έρχεστε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση email κλπ.
 • Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με  τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.

Β. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστότοπό μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

Γ. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

 • Για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα μας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από το μόνιμο αρχείο των cookies που βρίσκεται στον υπολογιστή σας (βλ. Παρ. Β – Πολιτική Cookies).
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας.
 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας και γιατί

Δε μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους.

Δ. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που επιτρέπει η επιχείρηση. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Ε. Διακίνηση των πληροφοριών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται εκτός της χώρας σας, όπου βρίσκονται και λειτουργούν οι διακομιστές μας και η κεντρική βάση δεδομένων μας. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) το νομικό πλαίσιο των οποίων όμως είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις και το επίπεδο ασφαλείας που επιτάσσει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Λαμβάνουμε πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

ΣΤ. Δικαίωμα Πρόσβασης, Επεξεργασίας και Διαγραφής των Δεδομένων σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στο [email protected].

Η. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να τις ελέγχουμε. Οι πολιτικές, που ακολουθούν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες θα διέπονται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε ιστοσελίδας. Όταν κάνετε ‘κλικ’ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εισέρχεστε σε διαφορετικές ιστοσελίδες. Εμείς δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε (επιπλέον της παρούσης) τις πολιτικές προστασίας στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

Θ. Anti-spam

Απαγορεύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων spam σε οποιονδήποτε από τους πελάτες μας.

Ι. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο [email protected].

Είμαστε δεκτικοί στα σχόλια ή στις ερωτήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με την εταιρεία μας προκειμένου να:

 • Αιτηθείτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσάς κατέχει η εταιρεία μας
 • Διορθώσετε ή Τροποποιήσετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με εσάς κατέχει η εταιρεία μας ή/και
 • Διαγράψετε οποιαδήποτε σχετική με εσάς πληροφορία κατέχει η εταιρεία μας

Κ. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από τη Meducation στις 22/12/2021. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Οικονομική Πολιτική2024-03-19T16:38:38+02:00

Γενικές πληροφορίες:

 • Μπορούμε να παρέχουμε όλων των ειδών τα νομικά και οικονομικά έντυπα συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων και διεθνών τιμολογιακών καλύψεων (ενδοκοινοτικές).
 • Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή υπηρεσία υγείας προς εταιρεία ή οργανισμό, συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες, ο χώρος, η διάρκεια καθώς και τρόπος προπληρωμής-εξόφλησης.
 • Για το μοντέλο «προκαταβολής-εξόφλησης» των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συστήνουμε την αναλογία 60%-40% όπου το 60% καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος, ενώ το 40% μετά τη λήξη αυτού.
 • Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικής οικονομικής συμφωνίας σε περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό οικονομικό μοντέλο προκαταβολής-εξόφλησης.

Προτιμώμενο συνάλλαγμα:

Euro – Τυχόν χρεώσεις συναλλαγματικών καθώς και εμβασμάτων επιβαρύνουν εσάς

Λογαριασμοί τράπεζας:

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN – GR31 0171 6670 0066 6716 4013 274 (GR3101716670006667164013274) (PIRBGRAA)

Δικαιούχος: Meducation EU Ε.Ε.

Loyalty Meducation Members – LMM2024-03-19T16:40:57+02:00

Γενικές πληροφορίες:

Το πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταμοιβής “LMM” δημιουργήθηκε με σκοπό να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη που δείχνετε διαρκώς στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό παρέχοντάς σας ειδικά προνόμια και εκπτώσεις.

Προϋποθέσεις εισόδου νέου μέλους:

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, καταχωρείστε αυτόματα στη λίστα των “LMM” και απολαμβάνετε πλέον ειδικές εκπτώσεις και προνόμια σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις.

Προϋποθέσεις παραμονής στο πρόγραμμα επιβράβευσης:

Η μοναδική προϋπόθεση για την παραμονή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης “LMM” είναι η συμμετοχή σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού μας κάθε δύο χρόνια από την ημέρα εισόδου σας στο πρόγραμμα.

Νομικά Ζητήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων2024-03-11T13:48:55+02:00

Α. Κατά την έναρξη των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες (γραπτώς και προφορικώς) όλοι οι κανόνες της εκπαίδευσης, καθώς και οι κανόνες ασφαλείας αυτής.

Β. Η εκπαιδευτική μας ομάδα διαθέτει κάλυψη αστικής ευθύνης για ολόκληρη την Ελλάδα και την Ε.Ε. και επιπλέον είναι πλήρως εμβολιασμένη κατά της νόσου COVID-19. Ακόμη, πριν από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διενεργεί τεστ ταχείας ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Γ. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο την παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα προβεί σε πλήρη αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Νέα προγράμματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Κανάρη 18, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (+30) 2311 260 456

Κινητό: (+30) 6981 905 175

Φάξ: (+30) 2311 260 456

Web: Meducation

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top