Προγράμματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας για επαγγελματίες υγείας με τη μορφή κλινικών φροντιστηρίων. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τις πρακτικές δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας στην κλινική τους πράξη.